GiveDirectly

Les GiveWells fullstendige rapport om GiveDirectly her.
 

Hvorfor ikke bare gi penger?

GiveDirectly er en bistandsorganisasjon som gir penger direkte til folk som lever i ekstrem fattigdom i Kenya og Uganda. De plukker ut de fattigste i et samfunn, og overfører rundt 1000 USD til hver og enkelt av dem ved bruk av mobilløsninger. Pengene står hver mottager fritt til å disponere som han eller hun vil. Bistandsløsningen er enkel, og krever lite byråkrati. I Kenya når hele 91 % av donasjonene frem til mottagerne.

 

Hva brukes pengene til?

Uavhengig forskning på GiveDirectly viser at mottagerne bruker pengene til en lang rekke ulike formål. I snitt brukes nesten halvparten av pengene på langsiktige investeringer. Dette inkluderer innkjøp av husdyr, møbler, oppgradering av bolig og sparing. Mottagerne har også generelt høyere forbruk. De bruker mer penger på mat, i tillegg til noe høyere utgifter til helsetjenester og utdanning. Selv om pengene brukes til svært mye forskjellig, er det interessant å merke seg at mottagerne ikke bruker mer penger på alkohol og sigaretter.

Hva er så den samlede effekten av donasjonene? Sammenlignet med en tilsvarende fattig kontrollgruppe har mottagerne økt matsikkerhet, med en reduksjon på 42 % i antall dager barn går uten mat. De har også større verdier i eiendeler, og bruker mer penger på næringsvirksomhet. Det viser seg også at mottagerne rapporterer om høyere grad av psykologisk velvære som resultat av disse endringene. 

 

Vet vi nok om virkningen?

Det er rimelig å anta at direkte pengeoverføringer har en positiv effekt for mottageren. Det er også gjennomført en lang rekke studier som underbygger dette.

Mye av informasjonen om virkningen av GiveDirectlys arbeid kommer fra forskningsprosjektet til Princeton-forskerne Haushofer og Shapiro. I prosjektet ble rundt 500 mottager-familier sammenlignet med en kontrollgruppe over flere måneder. Effektene som kommer frem i dette studiet er omtalt over.

GiveDirectly har utmerket seg som en organisasjon som er svært samarbeidsvillig når det kommer til åpenhet og forskning på arbeidet de gjør. Likevel er det er fortsatt ubesvarte spørsmål om effekten av GiveDirectlys virksomhet. Vi vet fortsatt lite om både langtidseffektene på mottagerfamiliene, samt pengegavenes makroøkonomiske effekt. Hva slags donasjonsmodell som er mest effektivt er også uklart. Hvor mye penger hver mottager får, og hvorvidt de får hele beløpet på en gang, antas å være vesentlig for effektiviteten, uten at det er avklart hva slags struktur som er best. For tiden foregår det to forskningsprosjekter som skal forsøke å få klarhet i disse spørsmålene. Selve feltforsøkene forventes ferdig i løpet av 2016, og man kan lese mer om studiedesignet på GiveDirectlys nettsider. (https://www.givedirectly.org/research-at-give-directly.html)

 

Er det effektivt?

GiveDirectly anses av toneangivende organisasjoner som GiveWell som en av de mest effektive bistandsorganisasjonene i verden. Likevel er det vanskelig å gi noe nøyaktig estimat av effekten hver krone til GiveDirectly gir, og dette har så vidt vi vet ikke blitt gjort på noen tilfredsstillende måte.  Med den usikkerheten er en direkte sammenligning med andre veldedige organisasjoner vanskelig, og i stor grad avhengig av svært usikre tall.  

 

Donér til GiveDirectly her

Effektiv Altruisme

Effektiv Altruisme Norge v/ studentgruppene på NTNU og UiO