Hvordan være uenig med EA

Denne artikkelen er oversatt og tilpasset norsk fra Robert Wiblin sin post “Disagreeing about what’s effective isn’t disagreeing with effective altruism” fra 80,000 Hours sin blogg (16.06.15).

 

Mange avviser effektiv altruisme (EA), men fører argumenter vi i stor grad er enige i. Det er rart at vi som er medlemmer av denne bevegelsen er enige i mange av våre kritikere, men ender ikke opp med samme konklusjon som dem. Her vil vi forsøke å rydde opp i denne misforståelsen.

Effektiv altruisme er basert på én kjerneidé, men er ofte assosiert med en rekke tilhørende ideer mange i bevegelsen støtter. Noen av disse ideene er løst tilknyttet og har ganske få støttespillere. Andre ideer har bred støtte, men er likevel ikke en del av kjerneideen.

 

Kjerneideen, eller definisjonen av effektiv altruisme om du vil, er som følger:

Effektiv altruisme handler om å bruke evidens og rasjonell analyse til å finne ut hvordan vi kan hjelpe andre så mye som mulig, og så gjøre det.

Noen EAere mener definisjonen burde inkludere at vi burde hjelpe andre så mye som mulig, men det er ikke enighet i bevegelsen om altruisme er en moralsk plikt eller kun et moralsk gode.

Et annet aspekt er hvem du inkluderer i begrepet “andre”. I hvor stor grad tillegger du ikke-menneskelige dyr moralsk verdi? Hva med fremtidige generasjoner? Heller ikke her er det en klar konsensus i bevegelsen, men vi tenderer mot å verdsette velferden til både dyr og fremtidige generasjoner høyere enn vanlig.

Kjerneideen er altså ikke normativ i utgangspunktet, men beskriver et intellektuelt og praktisk rettet prosjekt for å fremme velferd i verden. Inspirasjonen kommer fra vitenskapen hvor målet er å bruke evidens og rasjonell analyse for å finne ut hva som er sant i verden. Vi forsøker å bruke den samme fremgangsmåten for å finne ut hvordan gjøre mest mulig godt.

Det er verd å legge merke til at effektiv altruisme (med liten E) er selve ideen, og innebærer i utgangspunktet ikke bevegelsen Effektiv altruisme som springer ut av denne. Bevegelsen Effektiv altruisme bærer også med seg en rekke verdier som ikke eksplisitt er inkludert i definisjonen. Disse inkluderer for eksempel: En overbevisning om at alle mennesker er like mye verdt, et sterkt ønske om å hjelpe andre og en vilje til å endre mening i lys av ny evidens.

 

Tilhørende ideer

Hva mener vi da med tilhørende ideer? Dette er ideer som ikke direkte er tilknyttet kjerneideen, men som ofte assosieres med effektiv altruisme. Her er noen eksempler:

  • Det er effektivt å donere til GiveWells anbefalte organisasjoner.
  • Randomiserte kontrollerte studier er et godt verktøy for å finne ut hvilke tiltak som fungerer.
  • Menneskeheten står i alvorlig fare for å bli rammet av en global katastrofe en gang i løpet av det neste århundre.
  • Å ta en høyt betalt jobb for å kunne gi mer til veldedighet er en lovende karrierevei.

Man kan fint være uenig i alle eller noen av disse ideene, men fortsatt være enig i kjerneideen. Faktisk er ikke alle EAere enige i alle disse ideene heller. Bevegelsen vår er bred og åpen for uenighet og et mangfold av fremgangsmåter.

Mange vegetarianere spiser kål, men bare fordi du ikke liker kål betyr det ikke at du må spise kjøtt. Eller selv om du er uenig med konklusjonene av en vitenskapelig studie betyr det ikke at du er uenig med den vitenskapelige metode.

Forskjellige EAere har forsøkt å følge kjerneideen og kommet opp med tilhørende ideer som de eksemplene listet over. Noen tilhørende ideer har bred støtte i bevegelsen, mens andre er mer kontroversielle. Selv om du er uenig i noen av disse, så betyr det ikke nødvendigvis at du er uenig i at man bør bruke evidens og rasjonell analyse for å finne ut hvordan man best forbedrer livene til andre.

 

Skap-EAere

Vi hører også mange argumenter av typen: “Jeg er opptatt av tiltak X og mener det er et veldig effektivt tiltak, men effektive altruister ser ikke ut til å være opptatt av X, derfor er effektiv altruisme galt.” Dette er egentlig et effektiv altruisme-argument fordi man baserer seg på at man bør prioritere effektive tiltak. Man er bare uenig i hva det er som er effektivt.

Befinner du deg selv i denne situasjonen bør EA-bevegelsen være en gullgruve. Legger du frem gode argumenter for at tiltak X er effektivt kan du potensielt få med deg en bevegelse med ti-tusenvis av svært ressurssterke personer og milliarder av dollar i finansiering til saken du er opptatt av. Vi ønsker bare å gjøre det mest effektive og lar oss gjerne overbevise.

 

Misforståelser

Verre er det med ideer som feilaktig blir assosiert med effektiv altruisme og som ikke har noe med kjerneideen å gjøre i det hele tatt. Disse ideene er de fleste EAere uenige i, og argumentene mot stiller vi oss gjerne bak.

EAere blir påstått å mene at man bare bør donere til organisasjoner som vitenskapelig har bevist sin effektivitet. De fleste EAere mener andre tiltak, som ikke kan vise til slike beviser, kan være minst like effektive som GiveWells anbefalte organisasjoner. Mange velger faktisk å gi tid og penger til andre tiltak enn disse.

Noen har et inntrykk av at EAere er i mot systemendring og politiske tiltak. Undersøkelser i bevegelsen internasjonalt viser at dette ikke er tilfellet og at mange mener slike tiltak er veldig viktige og potensielt svært effektive. En utfordring her er å vite hvilke systemendrende tiltak vi bør satse på, men det betyr ikke at de ikke finnes. En relatert, og treffende, kritikk er at vi har kommunisert for dårlig at vi ikke avviser politiske tiltak.

Det siste eksempelet vi vil trekke frem er oppfattelsen av at vi mener den beste karriereveien er å ta en høyt betalt jobb, gjerne innen finans, og så donere bort mye av lønnen til veldedighet. 80,000 Hours, EA-organisasjonen som først foreslo denne strategien, har aldri påstått at dette er deres fremste anbefaling. Tvert imot er dette bare én blant flere anbefalte strategier og 80,000 Hours mener det bare passer for 10-20% av studenter.

 

Reell kritikk

Er denne kjerneidéen så svak at den er selvfølgelig og at alle vil være enige? For mange, selvfølgelig for oss i bevegelsen, så vil det være lett å være enig i den. Likevel er faktisk noen uenige med denne definisjonen av effektiv altruisme. Det finnes en rekke alternative overbevisninger du kan ha som ikke lar seg forene med effektiv altruisme. Her er noen eksempler vi kommer på:

  • Du mener det ikke finnes noe moralsk “rett og galt” og du er ikke motivert til å hjelpe andre.
  • Du mener våre moralske plikter bare rekker til våre aller nærmeste og vi behøver ikke gjøre mer for å hjelpe andre. Et lignende syn som dette er uttrykt av Mathilde Fasting i Civita.
  • Du mener det å maksimere hjelp til andre er gal fremgangsmåte hvis man vil handle godt.
  • Du mener det å være opptatt av evidens og rasjonell analyse vil stå i veien for å hjelpe så mange som mulig.

Så neste gang du hører noen si de er uenige med effektiv altruisme, spør deg selv om det er en eller flere tilhørende idéer de er uenige i, eller om de faktisk har noe imot kjerneidéen.Denne artikkelen har også hentet inspirasjon fra William MacAskills essay Effective Altruism: Introduction (Essays in Philosophy: Vol. 18: Iss. 1, Article 1, doi:10.7710/1526-0569.1580)

Effektiv Altruisme

Effektiv Altruisme Norge v/ studentgruppene på NTNU og UiO